Implementering

Implementation Research

Implementation ResearchEn viktig beståndsdel av Readiness utvärderingsmodell är den bakgrund som är hämtad från implementeringsforskningen, National Implementation Research Network, Univeristy of South Florida. Ett implementeringsarbete kan liknas med att lägga ett pussel där varje bit är viktig för slutbilden, likadant är det med implementeringen, där varje liten detalj är viktig för att den komplexa process som satts igång ska nå sitt mål.

Implementeringskomponenter

Implementering-2Om man inte vet var man ska någonstans är sannolikheten stor att man hamnar någon annanstans. Det kan tyckas vara en självklarhet, men det är inte alltid självklart var för mål det finns vid igångsättandet av ett projekt. De mål som är satta är ofta diffusa. Implementeringsprocessen är ofta komplex. Den enklaste formen av implementering består av fem nödvändliga komponenter. Där den första är att det finns en källa, vilket kan vara en utvärderad aktivitet eller program. Nästa komponent är en mottagare som kommer att använda och förvalta aktiviteten (källan). Därefter behövs en kommunikationslänk med en leverantör av aktiviteten eller programmet. Vidare som fjärde komponent behövs feedback med ett konstant inflöde av information om hur det går hos individer och team i organisationen. Den sista komponenten är de omgivande faktorerna som finns i det sociala och ekonomiska klimatet samt även den historia som finns i organisationen och dess omgivning

Implementeringsprocessen

Implementering-3Oavsett om implementeringen sker i den enklaste tänkbara med fem grundkomponenter eller om den är mycket mer komplex så består implementeringsprocessen av sex steg.

Steg 1
Utforskning och anpassning, där syftet med det första steget är att få till stånd en bild av mottagarens behov av insats och mottagarens resurser att besluta om att fortsätta. Här fastställs alltså organisationens behov och förutsättningar. I slutet av fasen beslutas om arbetet ska gå vidare.

Steg 2
Programinstallation, är det dags för förberedelser. De förberedelser som behövs inbegriper hur resurserna ska fördelas samt vilket strukturellt stöd som behövs för aktiviteten. I det strukturella stödet ingår att se över och skapa en bild över hur det ser ut där implementeringen ska ske. Det gäller därför att:

  • Mobilisera intresse och nå konsensus hos samtliga intressenter
  • Säkerställa en långsiktig finansiering
  • Tänka igenom vilken personal som är lämplig att involvera (olika personlighetstyper och erfarenheter beroende på uppgift – projektledare, administratör, utvärderare)
  • Formulera handlingsplaner som inkluderar avstämning och utvärdering
  • Formulera väntat utfall
  • Se till att lokaler och tekniska hjälpmedel som behövs finns
  • Genomföra möten med stakeholders och säkerställa deras engagemang
  • Klargöra hur arbetet kan bli permanent för ledningen

I steg två gäller det alltså att kratta manegen för det fortsatta implementeringsarbetet. Om man slarvar i detta steg kommer det att straffa sig senare. Det är viktigt att tänka igenom alla beståndsdelar som ingår i detta steg och fråga sig om det finns punkter ovan som inte klara och om det är värt att fortsätta.

Steg 3
Det inledande steget, där förekommer mycket oro eftersom implementering innebär förändring. Det gäller att komma ihåg att förändring inte sker samtidigt överallt i organisationen, utan organisationens olika delar behöver olika tid att mogna, de utgår från olika readinessnivåer och blir medvetna om att de berörs i olika skeenden. Samtidigt som denna oro finns för något nytt, kämpar den nya aktiviteten med att hitta sin plats i organisationen där den försöker skapa ett förtroende.

Steg 4
I det fjärde steget, operationell, fungerar det som implementerats fullt ut. Detta möjligt tack vare att aktiviteten är integrerad hos utförare genom deras handlingsplaner. Aktiviten pågår med full personalstyrka och kundkrets. Det finns också goda upparbetade rutiner för hur arbetet ska bedrivas. Slutar någon i organisationen spelar det ingen roll, arbetet fortskrider utan problem.

Steg 5
Innovation, då har arbetet pågått med en aktivitet under en längre tid. I detta steg brukar tankar väckas om hur det går att utveckla och förädla aktiviteten utifrån de erfarenheter som erhållits. Detta tack vare att organisationen lärt sig mer om aktiviteten och allt runt omkring. I det femte steget utvecklas det som implementeras, dock bör man vara vaksam på att inte ändra för mycket, för då kan de verksamma delarna av en aktivitet eller program kanske försvinna.

Steg 6
Det sista steget, bevarande fasen. Efter ett intensivt arbete med att implementera en aktivitet, vilket tar cirka två till fyra år, är målet i detta steg att behålla kraften runt aktiviteten trots att det hänt saker i omvärlden – ny personal och chefer, ändrade ekonomiska förutsättningar. Det är oerhört viktigt att ledingen inte släpper taget, utan att den fortsätter att stödja och driva frågan. Ledningen har inte bara denna uppgift i implementeringsarbetet, utan den ska föra alla inblandade parters talan, den ska ta hand om konflikter, den ska ha en positiv attityd om arbetet och den ska ha kunskap om alla insatser. Utan detta stöd kommer aktiviteterna att fallera.

Läs mer

Implementation research: A synthesis of literature (pdf)

Readiness Aktiebolag

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring vårt utbud av tjänster.

Mårten
0769 - 47 81 44
marten.ahstrom@readiness.nu

Per
0707 - 54 78 90
per.isaksson@readiness.nu