Kunder och uppdrag

uppdragVi har erfarenhet av att ha genomfört Community Readiness mätningar utifrån 33 frågeställningar i:

Kommuner: 81 kommuner
Landsting: Stockholm, Blekinge
Länsstyrelsen: 4 länsstyrelser
Näringslivet: Tre bolag inom Office Management koncernen

Samarbete med Länsstyrelsen i 8 län, Brottsförebyggande rådet BRÅ, Region Kronoberg

Frågeställningar: 33 olika

 1. Generellt föräldrastöd
 2. Arbetet med att begränsa tillgängligheten till alkohol
 3. Säkra skolvägar
 4. Strategiskt folkhälsoarbete
 5. Habiliteringspersonalens kunskaper om delaktighetens betydelse för hälsan hos personer med funktionsnedsättning
 6. Ledarskap i klassrummet
 7. Vuxenansvar i barngruppen
 8. Barnfattigdom
 9. Innovativ teknik i äldreomsorgen
 10. Hälsoprojektet
 11. Samverkan inom Fokus barn och unga
 12. Samkraft (Samverkan)
 13. Effekt (föräldrastöd)
 14. ANT (ADPY EU-projekt)
 15. Alkohol- och tobaksprevention
 16. Tobaksprevention
 17. Arbetet med handlingsplan för drogförebyggande arbete
 18. Samverkan mellan regionala aktörer
 19. ANDT-förebyggande arbete
 20. Barn och ungas uppväxtvillkor
 21. Arbetet med sociala risker
 22. Individ- och omsorgsförvaltningens medarbetares förhållningssätt till brukaren kopplat till utvecklingsarbetet
 23. Kommunövergripande mål i ”Trygga och friska”
 24. Förebyggande arbetet i en stadsdel
 25. Det strategiskt förebyggande arbetet i kommunen inom ramen för trygg och säker stad
 26. Det strategiskt förebyggande arbetet i stadens grundskolor
 27. Arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld
 28. Våld i nära relation
 29. Tobaksförebyggande arbetet för barn och ungdom
 30. Hur hjälper kommunen sina äldre missbrukare till ett fungerande liv
 31. Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete
 32. Det externa arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv
 33. Arbetet med bostadslöshet

Då the Community Readiness Model även fungerar som ett uppföljnings- och utvärderingsinstrument har vi erfarenhet av som mest fem genomförda mätningar, under loppet av fem år, i samma kommuner (7 kommuner) med samma frågeställning.

Readiness Aktiebolag

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring vårt utbud av tjänster.

Mårten
0769 - 47 81 44
marten.ahstrom@readiness.nu

Per
0707 - 54 78 90
per.isaksson@readiness.nu